Obchodné podmienky


PREDÁVAJÚCI

mobilNET, s.r.o.
Sobôtka 5116/3
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36415901
DIČ: 2021778759
IČ DPH: SK2021778759

Firma je zapísaná od 29.11.2007 v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 9776/S


 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica


1. Ako objednávať

Tovar sa objednáva priamo na stránke www.drot.us vložením tovaru do nákupného košíka a vyplnením údajov potrebných na realizáciu a odoslanie objednaného tovaru. Naši obchodní – zmluvní partneri majú možnosť v prípade nefunkčnosti priameho objednávania zaslať objednávku emailom na eshop@mobilnet.sk. Takto objednávaný tovar je potrebné objednať presne podľa kódov tovaru. Po obdržaní objednávky bude zákazník informovaný o prijatí objednávky mailom. V prípade akýchkoľvek zmien v objednávke zo strany našej spoločnosti, budú zákazníci priamo kontaktovaní naším obchodným oddelením z dôvodu ďalšieho postupu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím na tel. číslach +421 47 562 15 05, 0902 946 900, prípadne mailom na eshop@mobilnet.sk, radi Vám odpovieme.


2. Povinnosti predávajúceho

  1. Informovať zákazníka o všetkých zmenách, ktoré je potrebné vykonať v objednávke.
  2. Zabezpečiť dodanie nepoškodeného tovaru.
  3. Dodávať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  4. Dodať tovar presne podľa objednávky (druh, cena, farba).

 

3. Povinnosti kupujúceho

  1. Prevziať objednaný tovar.
  2. Skontrolovať neporušenosť balíka.
  3. V prípade závad okamžite kontaktovať dodávateľa.

Po prevzatí porušeného balíka nenesie naša spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie za poškodenie tovaru prepravou. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, si dodávateľ vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Pokiaľ zákazník požaduje opätovné doručenie tovaru po predchádzajúcom neprevzatí, je povinný uhradiť náklady spojené s prvým doručovaním tovaru.


4. Ceny

Po prevzatí porušeného balíka nenesie naša spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie za poškodenie tovaru prepravou. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, si dodávateľ vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Pokiaľ zákazník požaduje opätovné doručenie tovaru po predchádzajúcom neprevzatí, je povinný uhradiť náklady spojené s prvým doručovaním tovaru.


5. Dodacie podmienky, spôsob dodania

Objednaný tovar bude vyskladnený najneskôr do dvoch pracovný dní od prijatia objednávky. Pokiaľ sa objednaný tovar nenachádza na sklade, bude zákazník kontaktovaný v súvislosti s ďalším postupom. O vyskladnení a následnom doručení tovaru je zákazník informovaný emailovou správou. Tovar bude doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskou poštou, a.s. Daný spôsob doručenia sa vyberá pri zadávaní Vašich udajov na vybavenie objednávky. Tovar je možné zaplatiť formou zálohovej platby alebo dobierky. Poplatky za prepravu sú nasledovné:

Zásielky v rámci Slovenska

tovar do hodnoty 50 € bez DPH
hmotnosť do 40 kg
tovar v hodnote nad 50 € bez DPH
dobierka zálohová platba, faktúra
kuriérska služba 4,20 € s DPH 2,34 € s DPH zadarmo
Slovenská pošta, a.s. 3,91 € s DPH 2,05 € s DPH zadarmo

Zásielky do zahraničia (kuriérska služba)

tovar do hodnoty 100 € bez DPH
hmotnosť do 40 kg
tovar v hodnote nad 100 € bez DPH
dobierka zálohová platba, faktúra
Maďarsko, Česká republika 7 € s DPH zadarmo
Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Bulharsko 13 € s DPH
Ostatné štáty EU + Chorvátsko 13 € s DPH

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, ak došlo k nechcenému, mylnému objednaniu tovaru alebo inej zmene tovaru, je potrebné kontaktovať našu spoločnosť a to emailom na eshop@mobilnet.sk s presným popisom Vašej požiadavky alebo telefonicky na telefónne čísla +421 47 562 15 05, 0902 946 900. Zrušenie alebo zmena objednávky je možná len pred vyexpedovaním tovaru na doručenie. Po doručení a prevzatí tovaru má zákazník v súlade so zákonom č. 108/2000 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od odňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoškodený a vrátený v neznehodnotenom obale. Náklady na vrátenie tovaru hradí nakupujúci. Kúpna cena s nákladmi na objednanie tovaru budú vrátené do 15 dní na číslo účtu alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho. Reklamácie a sťažnosti zasielajte na adresu mobilNET, s.,r.o., Sobôtka 5116/3, 979 01 Rimavská Sobota.


7. Záručna doba a reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, poskytuje naša spoločnosť zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom od prepravcu. Reklamácie sa vzťahujú na výrobne chyby zistené ihneď po dodaní tovaru, alebo počas používania (zlé šitie na puzdrách, nemožnosť dobitia batérie, sieťový nabíjač nenabíja)., Ďalší postup pri reklamácii je vykonávný v zmysle občianskeho a obchodného zákonníka. Reklamácie sa nevzťahujú na chyby spôsobené užívateľom pri bežnom používaní, na chyby vzniknuté neodborným zásahom (výmena obalu, ochrannej fólie) a mechanické poškodenia.

Osobitné reklamačné podmienky platia pre batérie. Batéria mobilného telefónu je charakterizovaná ako spotrebný materiál. Má svoju dobu životnosti, ktorá je závislá na spôsobe používania a prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ale ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania. Osobitný rozsah záruky pri batériách určuje dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu v zmysle § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie. Batéria mobilného telefónu je schopná zachovávať si svoju nezmenenú kapacitu len v prípade správneho používania, pričom mimoriadny dôraz sa kladie na úvodné opakované formátovanie batérie (viď priložený návod na použitie).


8. Postup pri reklamácii

V prípade, ak po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v záručnej dobe zákazník zistí jeho závadu, je potrebné kontaktovať dodávateľa na telefónnych číslach +421 47 562 15 05, 0902 946 900 alebo na emailovej adrese eshop@mobilnet.sk. Informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie reklamácie: druh tovaru – presný názov podľa faktúry, číslo faktúry, popis reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu (Mobilnet s.r.o., Sobôtka 5116/3, 97901 Rimavská Sobota) spolu s fotokópiou dokladu o zakúpení (faktúra) a popisom dôvodu reklamácie. Pri odosielaní tovaru na reklamáciu zákazník dbá na zabalenie tovaru tak, aby nedošlo prepravou k jeho poškodeniu, ktoré by malo za následok neuznanie reklamácie. O oprávnenosti reklamácie rozhodne dodávateľ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru do našej spoločnosti. O výsledku bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Oprávnená reklamácia a náklady spojené s odstránením chyby budú vybavené na náklady dodávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Neoprávnená reklamácia bude odberateľovi vrátená s príslušným stanoviskom.


9. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

adminObchodné podmienky